FANDOM


2015/2016 Edit

L: Xian Zhang, Zhi-jia Shu
R: Rui Che, Rui-qi Bai
S: Rou Pu, Zha-shi-la-mu, Yan-xi Lei, Mei Dao, Ying Yang
P: Alaina Lynn Bergsma (USA), Qiu-lan He, Fan-qiong Sun, Hang-cheng Liu, Qin Chen, Yi-na Chen, Dong-yan Xu, Xiao-feng Li, Zi-yu Chen
A: Ya-nan Xu, Cai-xia Yuan
T: Qi He

2016/2017 Edit

L: Xian Zhang, Zhi-jia Shu
R: Rui Che, Rui-qi Bai
S: Rou Pu, Zha-shi-la-mu, Yan-xi Lei, Mei Dao, Ying Yang, Yu-yan Zhao
P: Qiu-lan He, Fan-qiong Sun, Hang-cheng Liu, Qin Chen, Yi-na Chen, Dong-yan Xu, Xiao-feng Li, Zi-yu Chen
A: Meng-ya Liu, Xiao-tong Liu
T: Qi He

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.